Erasmus+ Programı[1], Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır.
13 Mart 2014 Perşembe
 
Erasmus+ Programı ile Neler Değişiyor?
 
·         Bir önceki programdaki tüm bileşenler Erasmus+ Programı başlığı altında toplanırken eylem sayısı azalmakta ve mükerrer faaliyetlerin önüne geçilmektedir.
·         Yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlanmaktadır.
·         Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendirilirken özellikle yükseköğretim/mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları artırılmaktadır.
·         Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir. 
 
Program 3 ana eylem içerecek şekilde tasarlanmıştır. Buna göre; önceden Erasmus, Comenius, Leonardo gibi farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap eden faaliyetler,Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Eylemi adı altında toplanmaktadır. Eğitim ve öğretimde yeni metotlar, kapasite geliştirme vb. işbirliğini teşvik edecek faaliyetler, Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Eylemi altında, AB 2020 stratejisinin eğitim alanında koyduğu hedeflere ulaşması ve bu çerçevede uluslararası işbirliği yapılması, politika diyaloğu geliştirmeye yönelik faaliyetler ise Politika Reformu için Destek Eylemi altında yürütülmektedir.
 
Bu program, daha önceki programlardan farklı olarak spor alanına da destek sağlamaktadır.
Erasmus+ Leonardo da Vinci Programı
Bir önceki programda Leonardo da Vinci adı altında ayrı bir bileşen olan mesleki eğitim ile ilgili olarak Erasmus+ Programı’nda da destekler devam edecektir.
Erasmus+ Programı altında mesleki eğitim alanındaki projelere,
·         Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği ve
·         ​Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan Stratejik Ortaklıklar
başlıkları altında hibe desteği sağlanmaktadır.
 
Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği
Temel mesleki eğitimlerine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını artırmayı ve eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı; mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.
 
Öğrenci hareketliliği; meslek lisesi öğrencisi ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmasını desteklemektedir. 
Personel hareketliliği ise; mesleki eğitim kurumu personeline yurtdışında bir mesleki eğitim okulunda öğretmenlik deneyimi gerçekleştirme ve işletmelerin personeline ise yurt dışında bir mesleki eğitim kuruluşunda eğitim verme imkanı sunmaktadır.
 
Başvurular, en geç 17 Mart 2014 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye saati ile 13:00’e) kadar sisteme yüklenmek zorundadır.
 
Program için uygun başvuru sahipleri, proje süresi ve diğer detaylara Türkiye Ulusal Ajansı internet sitesinde Erasmus+ Leonardo da Vinci Programı bölümünden ulaşılabilir.
 http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/leonardo-da-vinci-program%C4%B1
Stratejik Ortaklıklar
Bir önceki programda Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim programı kapsamında yürütülen Ortaklılar ve Yenilik Transferi projeleri 2014-2020 “Erasmus+” döneminde de “KA2 – Stratejik Ortaklıklar” başlığı altında uygulama şansı bulabilecektir.
Bir stratejik ortaklıkta desteklenebilecek faaliyetler neler olabilir?
·         İyi uygulamaların paylaşılmasının sağlanması amacıyla kuruluşlar arasındaki işbirliği
·         Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini, test edilmesini veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler
·         Örgün, yaygın ve resmi olmayan eğitim (Europass ve Youthpass gibi) yoluyla elde edilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin doğrulanmasını ve tanınmasını kolaylaştıran faaliyetler 
·         Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmek için bölgesel yetkili makamlar arasında işbirliği faaliyetleri
·         Aktif vatandaşlık ve müteşebbisliği teşvik etmek için girişimci zihni ve becerileri geliştiren uluslarararası teşebbüsler
 
Başvurular, en geç 30 Nisan 2014 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye Saati İle 13:00) kadar sisteme yüklenmek zorundadır.
 
Program için uygun başvuru sahipleri, proje süresi ve diğer detaylara Türkiye Ulusal Ajansı internet sitesinde Erasmus+ Leonardo da Vinci Programı bölümünden ulaşılabilir.
http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/leonardo-da-vinci-program%C4%B1
 
Sektörel Beceri Ortaklıkları
Sektörel Beceri Ortaklıkları, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası projelerdir.
 
Bu kapsamda; belli bir ekonomik sektördeki beceri ihtiyaçlarını ve buna mukabil mesleki eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak, ortak bir mesleki eğitim müfredatı oluşturmak ve/veya uygulamak, yeni müfredatı yaygınlaştırmak için yürütülecek faaliyetler desteklenebilecektir.
 
Programa; mesleki eğitim sağlayan kamu veya özel kuruluşlar, sektöre özel uzmanlığa sahip ve belirli bir sektör için/ sektörde temsilci olan kamu veya özel teşekküller, eğitim ve öğretim sistemlerinden sorumlu kamu veya özel kuruluşlar başvuruda bulunabilir.
Sektörel Beceri Ortaklıkları Komisyon merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel’deki  Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency’ye sunulacak olup son başvuru tarihi 3 Nisan 2014’tür.
Erasmus+ Grundtvig Programı
Bir önceki programda Grundtvig adı altında uygulanan yetişkin eğitimi alanındaki hibe destekleri, Erasmus+ programı altında da devam edecektir. Bu kapsamda; yaygın eğitimin kalitesinin arttırılması, programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Erasmus+ Grundtvig faaliyetlerinin hedef kitlesi genel anlamıyla, yetişkin eğitimi hizmeti veren  kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır. Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları, cezaevleri, müzeler, kütüphaneler gibi kuruluşlar ülkeler arası ortaklıklar kurarak birlikte çalışabilme imkanına sahiptir.
 
Erasmus+ Programı altında Yetişkin Eğitimi alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler: Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1 altında yer alan)Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği 
Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin İşbirliği (KA2 altında yer alan): Stratejik Ortaklıklar
 
Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği 
Yetişkin eğitimi kuruluşlarının personeline yurtdışında bir öğrenme deneyimi sunan hareketlilik projelerinde aşağıdaki faaliyetlerden bir veya daha fazlası gerçekleştirilebilir:
Eğitim/öğretim görevlendirmesi: Bu faaliyet, bir yetişkin eğitimi kuruluşunun personeline yurtdışındaki bir ortak kuruluşta eğitim veya öğretim sunma fırsatı sağlar.
Personel eğitimi: Bu faaliyet, yetişkin eğitimi personelinin profesyonel gelişimi için şu yollarla destek sağlar:
 
a) yurtdışında yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılım, b) yurtdışında yetişkin eğitimi alanında aktif bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreci geçirme.
 
Kimler Başvurabilir?
Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar. Başvurular, Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet yürüten ve tüzel kişiliğe sahip uygun katılımcı kuruluşlar tarafından yapılır.
 
Başvurular, en geç 17 Mart 2014 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye saati ile 13:00’e) kadar sisteme yüklenmek zorundadır.
Stratejik Ortaklıklar
Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya ululararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki kurum/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır.  Bu kapsamda; Ortaklar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına, yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine ve uygulanmasına, yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlamaya yönelik faaliyetler ile aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler vb. bu kapsamda desteklenebilecektir.
 
Başvurular,  koordinatör tarafından en geç 30 Nisan 2014 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye Saati İle 13:00) kadar sisteme yüklenmek zorundadır.
 
Erasmus+ Grundtvig Programı için uygun katılımcı kuruluşlar, katılımcılar, proje ve faaliyet süresi ile ilgili detaylara Türkiye Ulusal Ajansı internet sitesindeErasmus+ Grundtvig Programı bölümünden erişilebilmektedir.
http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/grundtvig-program%C4%B1